Asylmottak og hospits

Følgande verksemder, eigedommar og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlege utvidingar eller endringar:

  • Asylmottak
  • Hospitser
  • Campingplassar og andre liknande verksemnder kor personar har adgang eller som vert nytta av mange menneske
  • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler kor personar har adgang eller som vert nytta av mange menneske
  • Verksemder som føretek utslepp av avløpsvatn

Dersom det vert avdekka forhold som gjer at forskrifta sine krav om helsemessig forsvarleg drift ikkje vert etterlevd, kan kommunen kreve retting.