Friluftsbad, badeanlegg og boblebad

Risikoen for å bli sjuk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i eit svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skuldast at det er få badestrender og badeplassar som ligg nær utslepp av avløpsvatn. Dårleg drevne renseanlegg ved bassengbad er vist å kunne gje opphav til sjukdomsutbrudd, spesielt hos personar med nedsett immunforsvar. Dårleg drevne boblebad medfører spesielt høg sjukdomsrisiko.

 

Krav og tilsyn
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. stiller krav til at dei som eig eller driv slike anlegg skal sørge for at dei skal vere utforma slik at omsynet til helse, hygiene og sikkerheit vert ivareteke. Badevasskvaliteten må vere tilfredsstillande og ved høg personbelastning. Kommunen fører tilsyn med alle offentlig tilgjengelige boblebad og svømmeanlegg.

 

Meldeskjema for bassengbad, boblebad og badstu (DOC, 179 kB)

 

For meir informasjon sjå:

Folkehelseinstituttet: Smittespredning gjennom badevann

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.