Støy

Støy virkar negativt på helse og trivsel både i form av mogleg hørselsskade, søvnproblem og stressrelaterte helseplager. Det kan vere ei kjelde til redusert trivsel. Støy kan komme frå anleggsarbeid, bedrifter og næringsverksemd. Det kan òg dreie seg om fritids- og underholdningsstøy, trafikk- og viftestøy.

Folkehelseinstituttet: Støy

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021 - M-2061))

Forskrift om myndighet til kommunene etter forurensningsloven

Fylkesmannen: Om måser og måseegg - hva er lov

Helsedirektoratet: Veileder for hvordan vurdere støy ved etablering av nærmiljøanlegg

Helsedirektoratet: Veileder om musikkanlegg og helse

FHI: Nattestøy og søvnforstyrrelser

 

Klage på støy

Du kan klage dersom du utsettes for støy som gir deg helseproblemer. Du må først forsøke å ta opp saken med den som forårsaker støyen for å finne ei løysing. Les meir om klage.

Kva kan eg klage på?

Dette er eksempler på hva du kan klage på:

Støy frå tekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper hos bedrifter, kjøleanlegg eller ventilasjonsanlegg.

Støy frå bedrifter eller industri.

Støy frå bygg- og anleggsvirksomhet.

Støy frå idrettsanlegg 

Støy frå utesteder, musikkanlegg og konserter. Gjelder det utesteder som spiller musikk utendørs, kontakt Kontor for skjenkesaker. 

Fly- eller helikopterstøy. Gjelder klagen enkeltepisoder må du ta direkte kontakt med dei som støyer, for eksempel Avinor.

Klagene behandles av Folkehelseavdelinga. Vi behandlar ikkje enkeltepisodar, og har sjelden kapasitet til å rykke ut på kort varsel.

Klager på trafikkstøy frå ikkje kommunale veger rettast til Statens vegvesen. Sjå også Vegvesenets har egne nettsider om veitrafikkstøy

Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Kommunen behandler ikkje klager på nabostøy, for eksempel støy mellom leiligheter. Her må du kontakte sameiet/burettslag, eventuelt politiet. 

Støy fra mennesker i offentlig rom, for eksempel fra parker og lekeplasser etter klokken 23, rettes til politiet på telefon 02800.