Kinn Kommune

Melding for treningssenter

Melding for treningssenter


INTERNKONTROLL OG KRAV TIL LOKALE

§ 12 Ansvar og internkontroll: Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i kapittel 3, 3a og 4 etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene i denne forskriften.

Internkontrollsystemet bør omfatte skrivne rutinar for: Oversikt over regelverk,
organisering/ansvar, reinhaldsplanar/instruksar/utføring, sikkerheit/ulykker, brannsikkerheit,
avvik/korrigerande tiltak, rutinar for intern gjennomgang/revidering av systemet.
Internkontrollsystemet bør omfatte skrivne rutinar for: Oversikt over regelverk, organisering/ansvar, reinhaldsplanar/instruksar/utføring, sikkerheit/ulykker, brannsikkerheit, avvik/korrigerande tiltak, rutinar for intern gjennomgang/revidering av systemet.


REINGJERING OG VEDLIKEHALD

Renhold er viktig for inneklimaet, for smittevern og for ivaretakelse av det estetiske – og det fysiske miljøet. § 10 b) Virksomheten skal etablere et forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder. Merknad til bokstav b: Forsvarlig renhold omfatter også forsvarlige avfallsrutiner. § 10 f) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.SANITÆRFORHOLD

Uheldige sanitærforhold kan gi sjenerende luktforhold, mulighet for smitteoverføring, grobunn for uheldig mikrobiell vekst m.v. § 10 c) sanitæranlegg i virksomheten skal ha en helsemessig forsvarlig utforming, kapasitet og standard.LEGIONELLA

Kapittel 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. § 11a. Dette kapittel gjelder for virksomheter og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Innretninger i forskriften omfatter dusjanlegg. § 11b. Virksomheten skal drives slik at hele innretningen gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol. Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.INNEKLIMA

§ 10 a) Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima. Begrepet inneklima forstås med faktorene temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling, og ergonomiske forhold.
STØY

Overbelastning av hørselen kan føre til permanent hørselstap. Fare for dette oppstår ved høy støybelastning over tid (en hel arbeidsdag) over 80-85 dB eller med kortvarig høy lyd over 110-115 dB. Noen kan få skade ved enda lavere nivåer. §9 a) Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. § 10 a) Virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder, skal ha tilfredsstillende inneklima. Lydforhold og belysning skal ikke medføre helsemessig ulempe og skal være tilfredsstillende i forhold til det virksomheten brukes til.


Sjå meir informasjon i rettleiar frå Helsedirektoratet (kortversjon). Målgruppe er konsertarrangørar o.l., men også verksemder som t.d. treningssentre: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/musikkanlegg-og-helse-veileder-til-arrangorer-og-kommuner

STRÅLING

Strålevernforskriften § 60: Statens stråleverns tilsynsmyndighet for solarier, herunder myndighet til å treffe nødvendige enkeltvedtak, delegeres til kommunene, jf. lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern § 18.Solarium er òg omfatta av Strålevernforskriften, melding om solarium skal sendast via Statens strålevern sitt elektroniske meldesystem (EMS) https://ems.nrpa.no/. For meir informasjon sjå Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium (Veileder 3).

LEIKEROM / BARNEPASS

§ 10 om helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer: e) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og skader forebygges. f) Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Hvis virksomheten ikke har tilbud om barnepass og/eller lekerom, trenger dere kun å besvare det første spørsmålet.


Eventuelle vedlegg sendast til post@kinn.kommune.no og merkast "Melding treninssenter til Folkehelseavdelinga". 

Felt merka med * må fyllast ut