Meldeplikt og godkjenning

Godkjenning av verksemder
Ei rekke verksemder skal godkjennast av kommunen. Søknad skal leggast fram for godkjenningsmynde når det ligg føre plan for etablering, utviding eller endring av verksemda. Dersom søknaden avdekker tilhøve som gjer at krav i forskrift ikkje vert etterlevd, kan det verte fatta vedtak om retting før etablering, utviding eller endring av verksemda. Søknaden skal sendast til Folkehelseavdelinga. Eininga arbeider for å fremme befolkninga si helse og trivsel gjennom tiltak retta mot miljøtilhøve. Eininga forvaltar kommunehelsetjenestelova sine bestemmelsar om miljørettet helsevern.

Oversikt over verksemder som krev godkjenning:

 

Meldeplikt av verksemder
Ei rekke verksemder har plikt til å melde si verksemd til kommunen. Meldeplikta skal gjere det lettare for kommunen å utføre si tilsynsoppgave ovanfor verksemder der det er større risiko for negativ helsepåverknad enn normalt. Melding skal sendast før oppstart eller ved vesentlige utviding eller endringar i verksemda. Dersom det er tvil om ei endring i verksemda skal meldast, skal dette takast opp med kommunen. Dersom meldingen avdekker tilhøve som gjer at krav i forskrift ikkje vert etterlevd, kan det verte fatta vedtak om retting før oppstart og utviding, eller endring av verksemda. Meldinga skal sendes til Folkehelseavdeling. Eininga arbeider for å fremme befolknings si helse og trivsel gjennom tiltak retta mot miljøforhold. Folkehelseavdelinga forvaltar kommunehelsetjenestelov sine bestemmelsar om miljørettet helsevern.

Verksemder som krev melding: